WGA eigenrisicodrager
Naast het risico van de betaling van de WGA-uitkering aan de arbeidsongeschikte werknemers is de eigenrisicodrager ook verplicht om na instroom in de WGA gedurende een periode van 10 jaar de re-integratiebegeleiding van haar (ex-)werknemers voort te zetten. De kosten van deze begeleiding komen voor rekening van de eigenrisicodrager. De re-integratieverplichtingen van de eigenrisicodrager blijven bestaan uit het bevorderen van de inschakeling van de arbeid van de arbeidsongeschikte werknemer in zijn bedrijf of in het bedrijf van een andere werkgever (het zogenaamde tweede spoor).
De re-integratie verantwoordelijkheid van de eigenrisicodrager geldt voor die personen die op de eerste dag van de bij de WGA-uitkering in acht genomen wachttijd (te weten 104 weken loondoorbetaling eventueel vermeerderd met de verlengde wachttijd indien het UWV aan de werkgever een loonsanctie heeft opgelegd) tot de werkgever in dienstbetrekking stond en een WGA-uitkering ontvangt. Hieronder valt dus ook de werknemer die een WGA-uitkering ontvangt en wiens dienstbetrekking met de werkgever ná de wachttijd wordt verbroken.
Re-integratieverplichtingen van de werknemer
De werknemer blijft na instroom in de WGA uiteraard ook verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. In dit kader zijn de verplichtingen van de werknemer te onderscheiden in:
 • verplichtingen die er op gericht zijn de werkgever in staat te stellen het administratieve proces te stroomlijnen, en
 • verplichtingen die betrekking hebben op de inpassing in het arbeidsproces en het beperken van het risico, te weten op de arbeidsongeschiktheid.
Bevoegdheid om een maatregel op te leggen: Algemene Wet bestuursrecht (hierna: AWB) van toepassing
Indien de werknemer die een WGA-uitkering ontvangt niet of niet voldoende meewerkt aan bepaalde in de WIA opgenomen re-integratie verplichtingen dan is de werkgever bevoegd om een maatregel, in de vorm van een sanctie op de WGA-uitkering, op te leggen. Deze bevoegdheid behoort normaliter toe aan het UWV. Omdat werknemers dezelfde rechten (namelijk de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar, beroep en hoger beroep) moeten hebben als in het geval het UWV een sanctie zou opleggen, fungeert de eigenrisicodrager als Zelfstandig Bestuursorgaan (hierna: ZBO) indien de eigenrisicodrager besluit een maatregel op te leggen. Dit heeft tot gevolg dat de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing is wat o.a. betekent dat de eigenrisicodrager een bezwaar-, een beroep- en klachtenbehandelingsprocedure moeten inrichten.
Opstellen reglement eigenrisicodragerschap WGA
Voor de eigenrisicodrager voor de WGA is het raadzaam om een reglement op te stellen waarin de bezwaar- beroep- en klachtenbehandelingsprocedure wordt beschreven, maar waar ook de hoogte van de op te leggen sancties worden beschreven. Hierdoor zijn de (ex-)werknemers op de hoogte van hun rechten en plichten en hebt u als werkgever voldaan aan uw informatieplicht.
Eigenrisicodragerschap voor de WGA
O&O Legal adviseert u graag met betrekking tot het eigenrisicodragerschap. In dit kader kunnen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten:
 • het opstellen van een procesbeschrijving;
 • het opstellen van een bezwaar-, beroeps- en klachtenbehandelingprocedure;
 • het opstellen van een concept bezwaarschrift;
 • het opstellen van een maatregelen beleid;
 • het instellen van een voorbereidingsteam bij het voornemen tot het geven van een beschikking;
 • het instellen van een hoor- of adviescommissie na ontvangst van een bezwaarschrift van de werknemer;
 • het opstellen van de beslissing op bezwaar;
 • het opstellen van een verweerschrift indien een (ex-)werknemer een beroepschrift heeft ingediend tegen de beslissing op het bezwaar;
 • bijstand tijdens de rechtszitting
Neem gerust vrijblijvend contact op met O&O.
P
Over ons
O&O Legal
KvK 64796124
Contact
Bezoekadres:
O&O Legal
Houtzagerij 1
1251 GK Laren (nh)
Postadres:
O&O Legal
Postbus 421
1250 AK Laren
T. 035 303 13 02 - E. info@oolegal.com