Over ons
O&O Legal
KvK 64796124
Contact
Bezoekadres:
O&O Legal
Houtzagerij 1
1251 GK Laren (nh)
Postadres:
O&O Legal
Postbus 421
1250 AK Laren
T. 035 303 13 02 - E. info@oolegal.com

Het einde van het ‘slapend’ dienstverband in zicht?

Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht (de Wwz) is het een verschijnsel geworden dat werkgevers een arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet beëindigen, en dus ‘slapend’ houden. Dit ter voorkoming van de verplichting tot betaling van de transitievergoeding. Over de wenselijkheid hiervan en of dit fatsoenlijk is, is een maatschappelijk debat gaande. De minister heeft deze gang van zaken in ieder geval als onfatsoenlijk aangemerkt, maar tot nu toe is in de rechtspraak aangenomen dat een werkgever juridisch gezien niet verplicht is om een slapend dienstverband te beëindigen. Een werknemer zou in een dergelijk geval zelf ontbinding van de arbeidsovereenkomst kunnen vorderen, maar om aanspraak te kunnen maken op de transitievergoeding is vereist dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. En dat is lang niet altijd het geval.

Vorige maand heeft het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg een medische instelling veroordeeld tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een terminaal zieke arts met toekenning van de transitievergoeding.

De feiten

De desbetreffende werknemer was sinds 1993 in dienst van werkgever en sinds 4 januari 2016 arbeidsongeschikt. Per 13 december 2018 is aan hem IVA-uitkering toegekend. De werkgever heeft geen stappen ondernomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Zou de werkgever dit namelijk wel doen dan zou hij een transitievergoeding van € 144.659,- verschuldigd zijn aan werknemer. Door het stilzitten van werkgever zal de tijd op korte termijn zijn werk doen. Immers, door de dood van werknemer eindigt de arbeidsovereenkomst en is geen transitievergoeding verschuldigd. Werknemer heeft zich daarom gewend tot het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg met het verzoek om de werkgever te veroordelen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding.

Beoordeling Scheidsgerecht

Ondanks de heersende leer in de rechtspraak dat een werkgever niet kan worden verplicht de arbeidsovereenkomst te beëindigen, wijst het Scheidsgerecht het verzoek van de werknemer toe. Het Scheidsgerecht is namelijk van oordeel dat de werkgever niet als goed werkgever handelt door het dienstverband met de werknemer niet te beëindigen nu de Wet compensatie transitievergoeding is aangenomen. Deze wet houdt in dat werkgevers compensatie kunnen krijgen voor een aan een langdurig zieke werknemer betaalde transitievergoeding. De wet zal zeer waarschijnlijk per 1 april 2020 in werking treden en zal ook gelden voor transitievergoedingen die zijn betaald vóór die datum. De werkgever heeft dus geen enkel belang meer bij het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst behalve het voorkomen dat hij een transitievergoeding moet betalen, maar deze krijgt hij te zijner tijd volledig vergoed op grond van voornoemde wet.

Einde ‘slapend’ dienstverband in zicht?

Is hiermee het einde van een ‘slapend’ dienstverband ter voorkoming van betaling van een transitievergoeding in zicht? Met andere woorden: zal de Wet compensatie transitievergoeding een verandering brengen in de heersende leer in de rechtspraak? Uit de memorie van toelichting behorende bij die wet blijkt dat de gedachte achter de regeling is dat werkgevers het vaak als onbillijk ervaren dat zij na twee jaar doorbetaling van loon ook nog een transitievergoeding moeten betalen. Verder blijkt uit de bespreking van de opties om daaraan tegemoet te komen dat de wetgever onverkort eraan wil vasthouden dat werknemers ook (in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst) na twee jaar arbeidsongeschiktheid recht hebben op een transitievergoeding, ongeacht of zij geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn. Hoewel dat in de memorie van toelichting zelf niet met zoveel woorden is terug te vinden moet worden aangenomen dat de regeling bedoeld is om het laten voortbestaan van een ‘slapende’ arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid teneinde te voorkomen dat een transitievergoeding moet worden betaald, tegen te gaan. Dat wordt bijvoorbeeld ook uitgedragen op de website van de Rijksoverheid bij vragen en antwoorden over ontslag na twee jaar ziekte waarin staat dat het kabinet met de Wet compensatie transitievergoeding slapende dienstverbanden wil tegengaan en dat de maatregel ervoor moet zorgen dat werkgevers sneller het dienstverband beëindigen na twee jaar loon doorbetalen. De minister van sociale zaken en werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer eveneens bij herhaling geschreven dat de compensatieregeling de prikkel moet wegnemen om slapende arbeidsovereenkomsten in stand te houden. De tijd zal het leren of de rechtspraak die lijn ook zal volgen.